Giáo trình tin học văn phòng ( 2014) / Bùi Thế Tâm. - H.:Nxb Văn hóa thông tin,2014. - 120tr..,24cm.
Tóm tắt: Bao gồm những vấn đề cơ bản về tin học văn phòng như: windows, word 2003, Excel 2003...
Mã số biểu ghi:: TV15001507
Mã ngôn ngữ của văn bản/bản ghi âm hoặc nhan đề riêng:: vie
Chỉ số phân loại:: 004
Họ tên riêng:: Bùi Thế Tâm
Tên của tập thể hay tên của pháp nhân được dùng như mục từ::
Nhan đề viết tắt:: GIAO
Nhan đề chính:: Giáo trình tin học văn phòng ( 2014)
Phần còn lại của nhan đề (Nhan đề song song, phụ đề,...)::
Thông tin trách nhiệm:: Bùi Thế Tâm, Lê Tiến Dũng
Thông tin về lần xuất bản::
Nơi xuất bản, phát hành:: H.
Tên nhà xuất bản, phát hành:: Nxb Văn hóa thông tin
Ngày tháng xuất bản, phát hành:: 2014
Khối lượng vật lý, Số trang:: 120tr.
Khổ:: 24cm.
Giá:: 45000
Thông tin tùng thư::
Ghi chú chung::
Ghi chú về tóm tắt,v...v...:: Bao gồm những vấn đề cơ bản về tin học văn phòng như: windows, word 2003, Excel 2003...
Thuật ngữ không kiểm soát:: Tin học
Thuật ngữ không kiểm soát:: Giáo trình
Tên riêng::
Tên tập thể hoặc tên pháp nhân cấu thành mục từ::
Bảng liệt kê cấp 5:: 6/1/2015
Người nhập tin:: Dương Thị Hoạt
Vật mang tin:: G
001 TV15001507
041$a vie
082$a 004
100$a Bùi Thế Tâm
110$a
210$a GIAO
245$a Giáo trình tin học văn phòng ( 2014)
245$b
245$c Bùi Thế Tâm, Lê Tiến Dũng
250$a
260$a H.
260$b Nxb Văn hóa thông tin
260$c 2014
300$a 120tr.
300$c 24cm.
350$a 45000
490$a
500$a
520$a Bao gồm những vấn đề cơ bản về tin học văn phòng như: windows, word 2003, Excel 2003...
653$a Tin học
653$a Giáo trình
700$a
710$a
853$e 6/1/2015
911 Dương Thị Hoạt
925 G
Mã xếp giá Kho Lý do xếp giá Trạng thái
KGT1527758 Kho Giáo Trình
KGT1527759 Kho Giáo Trình
KGT1527760 Kho Giáo Trình
KGT1527761 Kho Giáo Trình
KGT1527762 Kho Giáo Trình
KGT1527763 Kho Giáo Trình
KGT1527764 Kho Giáo Trình
KGT1527765 Kho Giáo Trình
KGT1527766 Kho Giáo Trình
KGT1527767 Kho Giáo Trình
Tài liệu số: Tải file
Ngôn ngữ: vie
Phân loại: 004
Tác giả: Bùi Thế Tâm
Nhan đề: Giáo trình tin học văn phòng ( 2014)
Nhà xuất bản: H.
Năm xuất bản: 2014
Mô tả vật lý: 120tr.
Tóm tắt: Bao gồm những vấn đề cơ bản về tin học văn phòng như: windows, word 2003, Excel 2003...
Chủ đề (Từ khóa): Tin học
Chủ đề (Từ khóa): Giáo trình
Đồng tác giả: