Cơ sở văn hóa Việt Nam / Trần Quốc Vượng. - H.:Nxb Hà Nội,2017. - 303tr..,21cm.
Tóm tắt: Bao gồm những kiến thức cơ bản về cơ sở văn hóa Việt Nam, cấu trúc và các thiết chế chức năng của văn hóa
Chỉ số ISBN::
Mã ngôn ngữ của văn bản/bản ghi âm hoặc nhan đề riêng:: Vie
Chỉ số phân loại:: 381
Họ tên riêng:: Trần Quốc Vượng
Nhan đề viết tắt::
Nhan đề chính:: Cơ sở văn hóa Việt Nam
Thông tin trách nhiệm:: Trần Quốc Vượng
Nơi xuất bản, phát hành:: H.
Tên nhà xuất bản, phát hành:: Nxb Hà Nội
Ngày tháng xuất bản, phát hành:: 2017
Khối lượng vật lý, Số trang:: 303tr.
Khổ:: 21cm.
Giá:: 69000
Ghi chú về tóm tắt,v...v...:: Bao gồm những kiến thức cơ bản về cơ sở văn hóa Việt Nam, cấu trúc và các thiết chế chức năng của văn hóa
Thuật ngữ không kiểm soát:: Giáo trình
Thuật ngữ không kiểm soát:: Cơ sở Văn hóa
Thuật ngữ không kiểm soát:: Việt Nam
020$a
041$a Vie
082$a 381
100$a Trần Quốc Vượng
210$a
245$a Cơ sở văn hóa Việt Nam
245$c Trần Quốc Vượng
260$a H.
260$b Nxb Hà Nội
260$c 2017
300$a 303tr.
300$c 21cm.
350$a 69000
520$a Bao gồm những kiến thức cơ bản về cơ sở văn hóa Việt Nam, cấu trúc và các thiết chế chức năng của văn hóa
653$a Giáo trình
653$a Cơ sở Văn hóa
653$a Việt Nam
Mã xếp giá Kho Lý do xếp giá Trạng thái
KD1701141 Kho đóng Mua theo hợp đồng
KD1701142 Kho đóng Mua theo hợp đồng
KGT1700116 Kho Giáo Trình Mua theo hợp đồng
KGT1700117 Kho Giáo Trình Mua theo hợp đồng
KGT1700118 Kho Giáo Trình Mua theo hợp đồng
KGT1700119 Kho Giáo Trình Mua theo hợp đồng
KGT1700120 Kho Giáo Trình Mua theo hợp đồng
KGT1700121 Kho Giáo Trình Mua theo hợp đồng
KGT1700122 Kho Giáo Trình Mua theo hợp đồng
KGT1700123 Kho Giáo Trình Mua theo hợp đồng
Tài liệu số: Tải file
Ngôn ngữ: Vie
Phân loại: 381
Tác giả: Trần Quốc Vượng
Nhan đề: Cơ sở văn hóa Việt Nam
Nhà xuất bản: H.
Năm xuất bản: 2017
Mô tả vật lý: 303tr.
Tóm tắt: Bao gồm những kiến thức cơ bản về cơ sở văn hóa Việt Nam, cấu trúc và các thiết chế chức năng của văn hóa
Chủ đề (Từ khóa): Giáo trình
Chủ đề (Từ khóa): Cơ sở Văn hóa
Chủ đề (Từ khóa): Việt Nam