Giáo trình tâm lý khách du lịch / Hồ Lý Long. - H.:Nxb Lao Động,2017. - 267tr..,21cm.
Tóm tắt: Giáo trình tâm lý khách du lịch
Chỉ số ISBN::
Mã ngôn ngữ của văn bản/bản ghi âm hoặc nhan đề riêng:: Vie
Chỉ số phân loại:: 381
Họ tên riêng:: Hồ Lý Long
Nhan đề viết tắt:: GIAO
Nhan đề chính:: Giáo trình tâm lý khách du lịch
Thông tin trách nhiệm:: Hồ Lý Long
Nơi xuất bản, phát hành:: H.
Tên nhà xuất bản, phát hành:: Nxb Lao Động
Ngày tháng xuất bản, phát hành:: 2017
Khối lượng vật lý, Số trang:: 267tr.
Khổ:: 21cm.
Giá:: 73000
Ghi chú về tóm tắt,v...v...:: Giáo trình tâm lý khách du lịch
Thuật ngữ không kiểm soát:: Sách giáo trình
Thuật ngữ không kiểm soát:: Du lịch
Thuật ngữ không kiểm soát:: Tâm lý
020$a
041$a Vie
082$a 381
100$a Hồ Lý Long
210$a GIAO
245$a Giáo trình tâm lý khách du lịch
245$c Hồ Lý Long
260$a H.
260$b Nxb Lao Động
260$c 2017
300$a 267tr.
300$c 21cm.
350$a 73000
520$a Giáo trình tâm lý khách du lịch
653$a Sách giáo trình
653$a Du lịch
653$a Tâm lý
Mã xếp giá Kho Lý do xếp giá Trạng thái
KGT1700366 Kho Giáo Trình Mua theo hợp đồng
KGT1700367 Kho Giáo Trình Mua theo hợp đồng
KGT1700368 Kho Giáo Trình Mua theo hợp đồng
KGT1700369 Kho Giáo Trình Mua theo hợp đồng
KGT1700370 Kho Giáo Trình Mua theo hợp đồng
KGT1700371 Kho Giáo Trình Mua theo hợp đồng
KGT1700372 Kho Giáo Trình Mua theo hợp đồng
KGT1700373 Kho Giáo Trình Mua theo hợp đồng
KGT1700374 Kho Giáo Trình Mua theo hợp đồng
KGT1700375 Kho Giáo Trình Mua theo hợp đồng
Tài liệu số: Tải file
Ngôn ngữ: Vie
Phân loại: 381
Tác giả: Hồ Lý Long
Nhan đề: Giáo trình tâm lý khách du lịch
Nhà xuất bản: H.
Năm xuất bản: 2017
Mô tả vật lý: 267tr.
Tóm tắt: Giáo trình tâm lý khách du lịch
Chủ đề (Từ khóa): Sách giáo trình
Chủ đề (Từ khóa): Du lịch
Chủ đề (Từ khóa): Tâm lý