Các quy tắc hay trong giao tiếp / Hoàng Văn Tuấn. - H.:Nxb.Hồng Đức,2016. - 205tr..,19cm.
Tóm tắt: Trình bày những kinh nghiệm của các bậc cao thủ trong giao tiếp, khởi đầu giao tiếp, thuật giao tiếp nắm bắt lòng người...
Mã ngôn ngữ của văn bản/bản ghi âm hoặc nhan đề riêng:: vie
Chỉ số phân loại:: 153.6
Họ tên riêng:: Hoàng Văn Tuấn
Nhan đề viết tắt:: CAC
Nhan đề chính:: Các quy tắc hay trong giao tiếp
Thông tin trách nhiệm:: Hoàng Văn Tuấn, Minh Hiền
Nơi xuất bản, phát hành:: H.
Tên nhà xuất bản, phát hành:: Nxb.Hồng Đức
Ngày tháng xuất bản, phát hành:: 2016
Khối lượng vật lý, Số trang:: 205tr.
Khổ:: 19cm.
Giá:: 40000
Ghi chú về tóm tắt,v...v...:: Trình bày những kinh nghiệm của các bậc cao thủ trong giao tiếp, khởi đầu giao tiếp, thuật giao tiếp nắm bắt lòng người...
Thuật ngữ không kiểm soát:: Tâm lý học
Thuật ngữ không kiểm soát:: Giao tiếp
041$a vie
082$a 153.6
100$a Hoàng Văn Tuấn
210$a CAC
245$a Các quy tắc hay trong giao tiếp
245$c Hoàng Văn Tuấn, Minh Hiền
260$a H.
260$b Nxb.Hồng Đức
260$c 2016
300$a 205tr.
300$c 19cm.
350$a 40000
520$a Trình bày những kinh nghiệm của các bậc cao thủ trong giao tiếp, khởi đầu giao tiếp, thuật giao tiếp nắm bắt lòng người...
653$a Tâm lý học
653$a Giao tiếp
Mã xếp giá Kho Lý do xếp giá Trạng thái
KM1600266 Kho mở Mua theo hợp đồng
Tài liệu số: Tải file
Ngôn ngữ: vie
Phân loại: 153.6
Tác giả: Hoàng Văn Tuấn
Nhan đề: Các quy tắc hay trong giao tiếp
Nhà xuất bản: H.
Năm xuất bản: 2016
Mô tả vật lý: 205tr.
Tóm tắt: Trình bày những kinh nghiệm của các bậc cao thủ trong giao tiếp, khởi đầu giao tiếp, thuật giao tiếp nắm bắt lòng người...
Chủ đề (Từ khóa): Tâm lý học
Chủ đề (Từ khóa): Giao tiếp