Giáo trình giáo dục quốc phòng - an ninh (TCN) / . - H.:Lao động xã hội,2017. - 287tr..,27cm.
Tóm tắt: Trình bày đội ngũ từng người không có súng, đội ngũ đơn vị, giới thiệu súng tiểu Ak và súng trường CKC, phòng chống chiến lược diễn biến hòa bình ,bạo loạn...
Mã ngôn ngữ của văn bản/bản ghi âm hoặc nhan đề riêng:: vie
Chỉ số phân loại:: 355
Tên của tập thể hay tên của pháp nhân được dùng như mục từ:: Bộ Lao động - thương binh xã hội.Tổng cục dạy nghề
Nhan đề viết tắt:: GIAO
Nhan đề chính:: Giáo trình giáo dục quốc phòng - an ninh (TCN)
Phần còn lại của nhan đề (Nhan đề song song, phụ đề,...):: Dùng cho hệ trung cấp nghề
Thông tin về lần xuất bản:: sách tái bản lần thứ nhất
Nơi xuất bản, phát hành:: H.
Tên nhà xuất bản, phát hành:: Lao động xã hội
Ngày tháng xuất bản, phát hành:: 2017
Khối lượng vật lý, Số trang:: 287tr.
Khổ:: 27cm.
Giá:: 67000
Ghi chú về tóm tắt,v...v...:: Trình bày đội ngũ từng người không có súng, đội ngũ đơn vị, giới thiệu súng tiểu Ak và súng trường CKC, phòng chống chiến lược diễn biến hòa bình ,bạo loạn...
Thuật ngữ không kiểm soát:: Quốc phòng
Thuật ngữ không kiểm soát:: An ninh
Thuật ngữ không kiểm soát:: giáo trình
041$a vie
082$a 355
110$a Bộ Lao động - thương binh xã hội.Tổng cục dạy nghề
210$a GIAO
245$a Giáo trình giáo dục quốc phòng - an ninh (TCN)
245$b Dùng cho hệ trung cấp nghề
250$a sách tái bản lần thứ nhất
260$a H.
260$b Lao động xã hội
260$c 2017
300$a 287tr.
300$c 27cm.
350$a 67000
520$a Trình bày đội ngũ từng người không có súng, đội ngũ đơn vị, giới thiệu súng tiểu Ak và súng trường CKC, phòng chống chiến lược diễn biến hòa bình ,bạo loạn...
653$a Quốc phòng
653$a An ninh
653$a giáo trình
Mã xếp giá Kho Lý do xếp giá Trạng thái
KGT1710370 Kho Giáo Trình Mua theo hợp đồng
KGT1710371 Kho Giáo Trình Mua theo hợp đồng
KGT1710372 Kho Giáo Trình Mua theo hợp đồng
KGT1710373 Kho Giáo Trình Mua theo hợp đồng
KGT1710374 Kho Giáo Trình Mua theo hợp đồng
KGT1710375 Kho Giáo Trình Mua theo hợp đồng
KGT1710376 Kho Giáo Trình Mua theo hợp đồng
KGT1710377 Kho Giáo Trình Mua theo hợp đồng
KGT1710378 Kho Giáo Trình Mua theo hợp đồng
KGT1710379 Kho Giáo Trình Mua theo hợp đồng
Tài liệu số: Tải file
Ngôn ngữ: vie
Phân loại: 355
Nhan đề: Giáo trình giáo dục quốc phòng - an ninh (TCN)
Nhà xuất bản: H.
Năm xuất bản: 2017
Mô tả vật lý: 287tr.
Tóm tắt: Trình bày đội ngũ từng người không có súng, đội ngũ đơn vị, giới thiệu súng tiểu Ak và súng trường CKC, phòng chống chiến lược diễn biến hòa bình ,bạo loạn...
Chủ đề (Từ khóa): Quốc phòng
Chủ đề (Từ khóa): An ninh
Chủ đề (Từ khóa): giáo trình