Bộ luật dân sự / . - H.:Nxb chính trị quốc gia,2015. - 350tr..,21cm.
Tóm tắt: Bộ luật dân sự
Mã số biểu ghi:: TV16002068
Mã ngôn ngữ của văn bản/bản ghi âm hoặc nhan đề riêng:: vie
Chỉ số phân loại:: 349.597
Họ tên riêng::
Tên của tập thể hay tên của pháp nhân được dùng như mục từ:: CHXHCNVN ( Luật và sắc lệnh)
Nhan đề viết tắt::
Nhan đề chính:: Bộ luật dân sự
Phần còn lại của nhan đề (Nhan đề song song, phụ đề,...)::
Thông tin trách nhiệm::
Thông tin về lần xuất bản::
Nơi xuất bản, phát hành:: H.
Tên nhà xuất bản, phát hành:: Nxb chính trị quốc gia
Ngày tháng xuất bản, phát hành:: 2015
Khối lượng vật lý, Số trang:: 350tr.
Khổ:: 21cm.
Giá:: 52000
Thông tin tùng thư::
Ghi chú chung::
Ghi chú về tóm tắt,v...v...:: Bộ luật dân sự
Thuật ngữ không kiểm soát:: Bộ luật dân sự
Thuật ngữ không kiểm soát:: Việt Nam
Tên riêng::
Tên tập thể hoặc tên pháp nhân cấu thành mục từ::
Bảng liệt kê cấp 5:: 15/8/2016
Người nhập tin:: Dương Thị Hoạt
Vật mang tin:: G
001 TV16002068
041$a vie
082$a 349.597
100$a
110$a CHXHCNVN ( Luật và sắc lệnh)
210$a
245$a Bộ luật dân sự
245$b
245$c
250$a
260$a H.
260$b Nxb chính trị quốc gia
260$c 2015
300$a 350tr.
300$c 21cm.
350$a 52000
490$a
500$a
520$a Bộ luật dân sự
653$a Bộ luật dân sự
653$a Việt Nam
700$a
710$a
853$e 15/8/2016
911 Dương Thị Hoạt
925 G
Mã xếp giá Kho Lý do xếp giá Trạng thái
KD1624901 Kho đóng
KD1624902 Kho đóng
KD1624903 Kho đóng
KD1624904 Kho đóng
KD1624905 Kho đóng
KD1624906 Kho đóng
KD1624907 Kho đóng
KD1624908 Kho đóng
KD1624909 Kho đóng
KD1624910 Kho đóng
Tài liệu số: Tải file
Ngôn ngữ: vie
Phân loại: 349.597
Tác giả:
Nhan đề: Bộ luật dân sự
Nhà xuất bản: H.
Năm xuất bản: 2015
Mô tả vật lý: 350tr.
Tóm tắt: Bộ luật dân sự
Chủ đề (Từ khóa): Bộ luật dân sự
Chủ đề (Từ khóa): Việt Nam
Đồng tác giả: