GIÁO TRÌNH PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH / Nguyễn Năng Phúc. - Đại Học Kinh tế Quốc Dân:,2014. - 359tr;24cm..,
Tóm tắt:
Mã ngôn ngữ của văn bản/bản ghi âm hoặc nhan đề riêng:: VIE
Chỉ số phân loại:: 657
Họ tên riêng:: Nguyễn Năng Phúc
Nhan đề chính:: GIÁO TRÌNH PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH
Nơi xuất bản, phát hành:: Đại Học Kinh tế Quốc Dân
Ngày tháng xuất bản, phát hành:: 2014
Khối lượng vật lý, Số trang:: 359tr;24cm.
Thuật ngữ không kiểm soát:: Tài chính
Dạng tài liệu:: SACH
041$a VIE
082$a 657
100$a Nguyễn Năng Phúc
245$a GIÁO TRÌNH PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH
260$a Đại Học Kinh tế Quốc Dân
260$c 2014
300$a 359tr;24cm.
653$a Tài chính
927 SACH
Không có dữ liệu hiển thị
Tài liệu số: Tải file
Nhan đề: GIÁO TRÌNH PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH
Tác giả: Nguyễn Năng Phúc
Chủ đề (Từ khóa): Tài chính
Nhà xuất bản: Đại Học Kinh tế Quốc Dân
Năm xuất bản: 2014
Loại, kiểu tài liệu: SACH
Mô tả vật lý: 359tr;24cm.
Ngôn ngữ: VIE
Phân loại: 657