Giới thiệu trường Cao đẳng Thái Nguyên
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Đang trực tuyến: 10
  • Tổng lượt truy cập: 130054
Ngày 'trùng thập' đáng nhớ của ngành Xuất bản Việt Nam
10/10/19 04:43PM
Từ Sắc lệnh số 122/SL ngày 10/10/1952, ngày 10/10 trở thành ngày truyền thống của ngành Xuất bản, In và Phát hành. Trải qua 67 năm hình thành, phát triển, ngành Xuất bản, In và Phát hành Việt Nam từ những ngày đầu non trẻ, đã vươn lên vững mạnh không ngừng.

Ngày “trùng thập” ý nghĩa

Theo Công báo nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa số 8-9 năm 1952 cho biết, ngày 10/10/1952, Chủ tịch nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ký Sắc lệnh số 122/SL đặt bộ phận Nhà in và Phát hành trong Nha Tuyên truyền và Văn nghệ một doanh nghiệp quốc gia lấy tên là Nhà in quốc gia.

Sắc lệnh số 122/SL bao gồm 4 điều, trong đó quy định:

Điều 1. Nay đặt bộ phận nhà in và phát hành trong Nha Tuyên truyền và Văn nghệ thành một doanh nghiệp quốc gia lấy tên là Nhà in Quốc gia.

Điều 2. Nhà in Quốc gia có nhiệm vụ:

1. Thống nhất tổ chức và quản lý các nhà in của Chính phủ.

2. Điều chỉnh và đảm bảo việc in sách báo, tài liệu của Chính phủ và các đoàn thể nhân dân.

3. Phổ biến lưu thông các sách báo tài liệu trong nhân dân.

4. Giúp đỡ và hướng dẫn việc in và phát hành của các nhà xuất bản tư nhân.

Điều 3. Chi tiết tổ chức Nhà in Quốc gia do nghị định Thủ tướng Chính phủ ấn định.

Điều 4. Thủ tướng Chính phủ chiểu sắc lệnh thi hành

Đặt Sắc lệnh 122/SL vào thực tế kháng chiến chống Pháp lúc bấy giờ, ta thấy rằng, Nhà nước đã khẳng định tầm quan trọng của công tác xuất bản, in ấn sách báo phục vụ hoạt động tư tưởng, văn hóa, đấu tranh chống lại chiến tranh tư tưởng, chiến tranh tuyên truyền của địch. Đồng thời với sắc lệnh này, công tác in ấn sách báo, tài liệu có định hướng, quy củ hơn, việc phổ biến, lưu thông sách báo, tài liệu được quan tâm góp phần giúp nhân dân hiểu rõ, hiểu đúng cuộc chiến tranh chính nghĩa chống xâm lược, nâng cao dân trí cho nhân dân.

Với sự kiện 10/10, đây là lần đầu tiên sau Cách mạng tháng Tám, một cơ quan quản lý hoạt động in ấn, xuất bản, phát hành được Nhà nước thành lập để từ đó về sau, ngày 10/10 trở thành ngày truyền thống của ngành Xuất bản, In và Phát hành.

Định hình ngành Xuất bản, In và Phát hành

Sau tháng 8/1945, nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra đời, chính quyền trong lúc thù trong giặc ngoài đe dọa, khó khăn kinh tế, tài chính chồng chất, nhưng vẫn thể hiện sự quan tâm đến công tác in ấn, xuất bản. Cụ thể là Sắc lệnh số 18 ngày 31/1/1946 đặt thể lệ lưu chiểu văn hóa phẩm trong nước. Trong Bộ Nội vụ có Nha Thông tin Tuyên truyền với một số cơ quan trực thuộc như Ty Kiểm soát giấy, Ty Kiểm duyệt sách và báo chí.

Sau này, Nha Thông tin Tuyên truyền đổi tên thành Nha Thông tin theo Sắc lệnh số 24 ngày 27/11/1946. Nghị định số 26/BNV/NgĐ ngày 22/2/1947 tổ chức Nha Thông tin trong hoàn cảnh đất nước có chiến tranh. Tiếp đó, Nha Thông tin được sáp nhập vào Thủ tướng phủ bởi Sắc lệnh 38 ngày 10/7/1951. Trong cơ quan Thủ tướng phủ có Phòng 3 chuyên trách theo dõi công tác kế hoạch, tuyên huấn, dự thảo báo cáo, thư viện, báo chí, thông tin, thống kê… Ngày 24/2/1952, Nhà Thông tin và Vụ Văn học nghệ thuật được hợp nhất thành Nha Tuyên truyền và Văn nghệ.

Với Sắc lệnh số 122/SL ngày 10/10/1952 thành lập Nhà in Quốc gia, đánh dấu hoạt động in ấn, xuất bản và phát hành của Việt Nam đã trở nên quy củ, có quy định rõ ràng chức năng, nhiệm vụ để từ đó đến nay, trải qua 67 năm, người làm công tác Xuất bản, In và Phát hành lại có dịp nhớ lại kỷ niệm của ngành, tự hào và nỗ lực hơn nữa đưa hoạt động xuất bản của Việt Nam ngày càng phát triển hơn nữa, cung cấp những ấn phẩm chất lượng với những hình thức đa dạng, tiếp cận công nghệ thế giới, phục vụ đông đảo văn hóa đọc của đại chúng.