Giới thiệu trường Cao đẳng Thái Nguyên
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Đang trực tuyến: 4
  • Tổng lượt truy cập: 111229
CHỨC NĂNG VÀ NHIỆM VỤ CỦA TRUNG TÂM THÔNG TIN - THƯ VIỆN
04/11/16 03:00PM
CHỨC NĂNG VÀ NHIỆM VỤ CỦA TRUNG TÂM THÔNG TIN - THƯ VIỆN

     TRƯỜNG CĐ KT – TC TN

    TRUNG TÂM THÔNG TIN

                  THƯ VIỆN

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

          Thái Nguyên, ngày 06 tháng 10 năm 2016

 

CHỨC NĂNG VÀ NHIỆM VỤ CỦA TRUNG TÂM THÔNG TIN - THƯ VIỆN

 

I . Chức năng:

- Trung tâm Thông tin – Thư viện là đơn vị trực thuộc BGH, có chức năng phục vụ hoạt động cho công tác đào tạo, giảng dạy,học tập và nghiên cứu khoa học

- Tham mưu, đề xuất kế hoạch mua sắm, bổ sung khai thác, xử lý giáo trình, tài liệu tham khảo, thông tin khoa học phục vụ cho công tác giảng dạy, học tập và NCKH của Nhà trường. Các hình thức phục vụ: Phục vụ đọc tại chỗ, mượn, trả sách, cấp phát giáo trình tài liệu nội bộ, giới thiệu định kỳ các loại tài liệu mới lên trang website Nhà trường. Quan hệ hợp tác với các Thư viện trong và ngoài tỉnh theo quy định.

- Tham mưu việc ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý Thư viện

II . Nhiệm vụ:

1. Về công tác Thông tin Thư viện

     Trung tâm Thông tin - Thư viện có nhiệm vụ nghiên cứu, thu thập, xử lý và tổ chức cung cấp thông tin, tư liệu trong và ngoài nước phục vụ các lĩnh vực hoạt động của Nhà trường cụ thể:

1.1  Xây dựng kế hoạch phát triển Thư viện theo hướng hiện đại, tham mưu giúp Nhà trường xây dựng, quy hoạch hoạt động dài hạn và ngắn hạn của Thư viện. Lập kế hoạch mua sắm in ấn phát hành các tài liệu, giáo trình cần thiết phục vụ yêu cầu dạy – học và nghiên cứu trình BGH duyệt. Lập thủ tục thanh lý những tài liệu giáo trình hư hỏng, lạc hậu về nội dung…

1.2 Tổ chức sắp xếp lưu trữ có khoa học, bảo quản, quản lý và phục vụ tài liệu có hiệu quả. Đảm bảo thông tin cho người dùng tin. Ứng dụng CNTT xây dựng hoàn thiện hệ thống tra cứu, tìm kiếm thông tin phù hợp, hướng dẫn bạn đọc truy cập, khai thác tài liệu một cách hiệu quả. Xử lý phân tích, tổng hợp các nguồn tintrong và ngoài nước tạo ra sản phẩm thông tin phù hợp với đối tượng bạn đọc và người dùng tin dưới dạng: Danh mục thông báo sách mới, tra cứu trên máy tính (OPAC)

1.3 Xây dựng nội quy, quy chế và thủ tục mượn, trả sách, sử dụng tài liệu tại phòng đọc tự chọn, phục vụ cho toàn thể bạn đọc trong trường khai thác, sử dụng thuận lợi nguồn tài liệu của Thư viện

1.4 Thực hiện báo cáo định kỳ hàng tháng, học kỳ, năm và báo cáo đột xuất về tình hình hoạt động Thư viện cho BGH  Nhà trường. Quản lý và sử dụng có hiệu quả lao động, CSVC và các thiết bị được Nhà trường giao.

1.5 Nhân viên Thư viện được tham gia các lớp tập huấn bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ nhằm nâng cao chất lượng hiệu qủa công tác

1.6 Phối hợp chặt chẽ với các đơn vị trong và ngoài trường để làm tốt nhiệm vụ được giao.

1.7 Phối hợp với Phòng công tác HSSV hướng dẫn cho HSSV mới nhập học kiến thức cơ bản về sử dụng Thư viện…

2. Về công tác phát triển Công nghệ Thông tin

2.1 Duy trì hệ thống máy chủ, đường chuyền Internet, hệ thống thông tin điện tử không bị gián đoạn.

2.2 Tham mưu giúp BGH nâng cấp ứng dụng CNTT phần mềm quản lý Thư viện mới cho phù hợp với quy mô của Nhà trường

2.3 Thực hiện công tác đánh giá về mức độ ứng dụng giải pháp CNTT trong hoạt động quản lý Thư viện theo từng năm, nhằm mục đích tham mưu giúp BGH Nhà trường định hướng trong những năm tiếp theo.

 

 

 

 

 

Các tin cũ hơn